Zasady zgłaszania abstraktów

Komitet Naukowy i Organizacyjny 42 Konferencji Naukowej Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Ortopedami (Kraków,  23-24.02.2018.) zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas Konferencji.
 
1. Zgłaszać można oryginalne prace naukowe dotyczące następującej tematyki:
 • Ortopedia    

 • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego    

 • Choroby wieku noworodkowego    

 • Chirurgia noworodka    

 • Intensywna terapia    

 • Varia   

2. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
 •     Tytuł pracy,

 •     Nazwiska i imiona wszystkich autorów,

 •     Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca,

 •     Dla opisów przypadków: Wprowadzenie, opis przypadku, wnioski

 •     Dla prac oryginalnych: wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski

 •     Preferowany sposób przedstawienia: prezentacja ustna lub plakat

 •     Imię i nazwisko autora, który ma prezentować pracę

 •     Imię i nazwisko oraz adres e-mailowy głównego/korespondującego autora.

3. Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków) nie może przekroczyć 1800 znaków wraz ze spacjami.

4. Termin nadsyłania streszczeń do 31 grudnia 2017 r. drogą elektroniczną poprzez uzupełenienie formularza abstraktów na stronie internetowej wydarzenia.

5. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o:

 •     kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej;

 •     kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu;

 •     nieprzyjęciu pracy do udziału w Konferencji.


UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów.

Termin oceny zgłoszonych prac: 31 stycznia 2018 r.

6. W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:

 • Zgodność z tematyką konferencji

 • Wartość naukowa

 • Oryginalność i poziom innowacyjności


7. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

8. Warunkiem umieszczenia streszczenia w publikacji jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora w Konferencji.

Partner Główny Wydarzenia

 

 

Sponsorzy